Кнопка и Перевод «кнопка» на французский

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

1 ч. 30 мин

Батырма рецепт

Самое популярное блюдо сезона,батырма с баклажанaми. Möwsumiň in ýörgünli nahary,badamjanly batyrma

Туркменская "Батырма". Блюдо выручалочка моих студенческих лет😍.

ШАКШУКА. Вкусный ближневосточный завтрак. Рецепт от Всегда Вкусно!

Translation of «батырма» into English

button is the translation of «батырма» into English.
Sample translated sentence: Бұл батырма, қалған, онша жиі қолданылмайтын параметрлердің диалогын шығарады ↔ This button brings up a dialog box with further, less commonly used, options

Бұл батырма керек орынға бетбелгіні қоюға мүмкіндік береді. Бетбелгіні қою, өңдеу және таңдау мәзірін ашу үшін осы батырманы басыңыз. Бұл бетбелгілер файлдар диалогы үшін ерекше болса да, KDE-нің өзге бетбелгілерге ұқсас

This button allows you to bookmark specific locations. Click on this button to open the bookmark menu where you may add, edit or select a bookmark. These bookmarks are specific to the file dialog, but otherwise operate like bookmarks elsewhere in KDE

Батырма тобыWidget name. This string will be used to name widgets of this class. It must _ not _ contain white spaces and non latin# characters

Бұл батырма мәтінді келтіретін өрісін енгізу үшін. Бұнда келтіргеніңіз(шартты таңбалар жоқ) нақты мәтін

This will insert a text field, where you may write text. The text you write will be matched literally. (i. e. you do not need to escape any characters

Каталогтарды ақтару батырмасы: Бұл батырма » Файлға басып шығару » үшін файл атауы мен оның каталогын таңдайтын » Файлды ашу/Каталогтарды ақтару » диалогын ашып береді

Browse Directories button: This button calls the » File Open/Browse Directories » dialog to let you choose a directory and file name where your » Print-to-File » job should be saved

Icons This module allows you to choose the icons for your desktop. To choose an icon theme, click on its name and apply your choice by pressing the » Apply » button below. If you do not want to apply your choice you can press the » Reset » button to discard your changes. By pressing the » Install New Theme » button you can install your new icon theme by writing its location in the box or browsing to the location. Press the » OK » button to finish the installation. The » Remove Theme » button will only be activated if you select a theme that you installed using this module. You are not able to remove globally installed themes here. You can also specify effects that should be applied to the icons

Бұл редакторды таңдау күйіне ауыстыратын батырма. Бұл күйінде үлгі өрнек элементтерін батырмалар арқылы орналастыруға болмайды, тек таңдап қиып/көшіріп алып орналастыруға болады. Бірқатар нысандарды бірден таңдау үшін тышқанның сол жақ батырмасын басып тұрып керек элементтердің үстінен жүгіртіп өтіңіз. Қиып алу/Көшіріп алу/Орналастыру мәзірі тышқанның оң жақ батырмасына басқанда шыға келеді

This will change the state of the editor to selection state. In this state you will not be inserting regexp items, but instead select them. To select a number of items, press down the left mouse button and drag it over the items. When you have selected a number of items, you may use cut/copy/paste. These functions are found in the right mouse button menu

Файлды кетіру Бұл батырма бояуланған файлды басып шығаратын файлдар тізімінен кетіруге арналған

Remove File button This button removes the highlighted file from the list of to-be-printed files

Аталық қапшыққа ауысу Мысалы, егер ашылып тұрған қапшық file:/home/% # болса, бұл батырма басылғаннан кейін, file:/home деген қапшық ашылады

Enter the parent folder For instance, if the current location is file:/home/%# clicking this button will take you to file:/home

Оң батырма әрекеттері

Right Mouse Button Action

Бұл батырма таңдалған куәлікті әртүрлі пішімдегі файлға экспорттауға мүмкіндік береді

This button allows you to export the selected certificate to a file of various formats

Бұл батырма таңдалған куәліктің жарамылығын тексереді

This button tests the selected certificate for validity

Бұл батырма плагин модульдерінің ережелері жазылған файлды таңдауға арналған. Таңдаған ережелер бар ережелерге қосылады. Қайталауларға мән берілмейді

Click this button to choose the file that contains the plugin policies. These policies will be merged with the existing ones. Duplicate entries are ignored

Бұл батырма барлық параметрлерді бағдарлама орындалуы басталған алдындағы күйлеріне ысырып тастау үшін

This button resets all parameters to what they were before you started the program

Бұл батырма бар адрестерден керек алушының таңдауға арналған диалогын ашады

This button opens a separate dialog where you can select recipients out of all available addresses

Айну: Бұл батырма басу тапсырмасынан айнып, kprinter диалогын жабуға арналған

Cancel: This button cancels your print job and quits the kprinter dialog

Файлды жоғарлату Бұл батырма бояуланған файлды басып шығаратын файлдар тізімінінде жоғарлатуға арналған. Бұл әрекет файлдардың басып шығару кезегінің ретін өзгертеді

Move File Up button This button moves the highlighted file up in the list of files to be printed. In effect, this changes the order of the files ‘ printout

Button # (middle

Егер Сіз солақай болсаңыз, мүмкін, тышқанның не трекболдың оң жақ мен сол жақ батырманың қызметтерін, ‘ Сол қолы үшін ‘ деген параметрлерін таңдап, ауыстырып алғаны ыңғайлы болар. Егер құрлығыңызда екіден артық батырма болса, онда бұл параметр тек қана оң мен сол жақтағыларға әсер етеді. Мысалы, үш батырмалы тышқанның ортаңғы батырмасына тиіспейді

If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the ‘left-handed ‘ option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffected

Перевод «батырма» на русский

кнопка — это перевод «батырма» на русский.
Пример переведенного предложения: Бұл батырма, қалған, онша жиі қолданылмайтын параметрлердің диалогын шығарады ↔ Эта кнопка вызывает окно диалога с другими, реже используемыми опциями

Эта кнопка позволяет сделать закладку на указанное местонахождение. Нажмите эту кнопку, чтобы открыть меню закладок, где можно добавить, изменить или выбрать закладку. Эти закладки специфичны для диалога файлов, но работают так же, как и все остальные закладки KDE. Home Directory

Здесь расположена область для ввода текста. Текст, который вы здесь введёте, будет интерпретирован буквально (использовать метасимволы не нужно

Выбор файла: Эта кнопка открывает стандартный диалог выбора файла, который позволяет указать файл, в который будет производиться печать

Значки Этот модуль позволяет выбрать значки для рабочего стола. Чтобы выбрать тему значков, нажмите ее имя и примените выбор, нажав кнопку » Применить » ниже. Для отмены выбора и отмены изменений нажмите кнопку » Восстановить «. Чтобы установить новую тему значков, нажмите кнопку » Установить новую тему » и введите путь к файлу, содержащему тему значков, или воспользуйтесь обзором. Кнопка » Удалить тему » активируется только в том случае, если выбрана тема, установленная этим модулем. Удалить установленную глобально тему нельзя. Здесь можно также настроить эффекты отображения значков. NAME OF TRANSLATORS

Перевод редактора в режим выделения. В этом режиме вы не сможете вставить метасимволы, но можете их выделить. Для того чтобы выделить метасимволы, нажмите на левую кнопку мыши и выделите требуемый фрагмент. После выделения вы можете воспользоваться стандартными функциями вырезать/копировать/вставить. Эти функции доступны в меню, появляющемся при нажатии на правую кнопку мыши

Удалить файл При нажатии этой кнопки выбранный файл будет удалён из задания печати

Перейти в папку верхнего уровня Например, если текущая папка file:/home/% #, после нажатия этой кнопки она изменится на file:/home

Действие по правой кнопке мыши

Эта кнопка позволяет экспортировать выбранный сертификат в файл различного формата

Эта кнопка проверяет действительность выбранного сертификата

Эта кнопка позволяет загрузить файл, содержащий правила использования модулей (plugins). Режимы, считанные из файла, будут добавлены к существующим. Повторяющиеся записи игнорируются

Восстановить все параметры, какими они были до запуска программы

Выбрать адреса из адресной книги

Отмена: отмена задания печати и закрытие диалога печати

Выше При нажатии этой кнопки выбранный файл будет перемещён выше в списке задания печати. Данная операция меняет очерёдность печати файлов в задании

Кнопка # (средняя

Если вы левша, то для удобства можете поменять местами левую и правую кнопки вашей мыши или трекбола путем выбора опции ‘ левша ‘. Если ваше устройство имеет более двух кнопок, то эта опция влияет только на правую и левую из них. Так, в случае трехкнопочной мыши средняя кнопка остается нетронутой

Қосымша басу тапсырманың баптаулары Бұл батырма қосымша басу тапсырманың баптауларын көрсетеді не жасырады

Дополнительные настройки заданий печати Кнопка позволяет скрыть или показать дополнительные настройки заданий печати

Translation of «батырма» into Russian

кнопка is the translation of «батырма» into Russian.
Sample translated sentence: Бұл батырма, қалған, онша жиі қолданылмайтын параметрлердің диалогын шығарады ↔ Эта кнопка вызывает окно диалога с другими, реже используемыми опциями

Шаг 9

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

Посыпаем петрушкой — и обедаем!

СОСТАВ / ИНГРЕДИЕНТЫ

 • Говядина
 • Лук репчатый
 • Морковь
 • Картофель
 • Помидор
 • Капуста
 • Топленое масло
 • Масло сливочное
 • Перец черный молотый
 • Кориандр молотый
 • Паприка молотая
 • Зира
 • Соль
 • Вода
 • Зелень петрушки

Шаг 4

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

Нарезаем помидоры и выкладываем слоем на мясо.

Шаг 7

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

На каждый ломтик капусты выложим по кусочку сливочного масла, добавим горячую воду. Закрываем крышкой, уменьшаем огонь и тушим до готовности овощей.

Бастырма

У каждого народа есть блюдо, при приготовлении которого используются мясо и овощи и готовится все в одной кастрюле или казане. Вот и у крымских татар есть такое сытное и вкусное кушанье — бастырма.

Шаг 6

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

Капусту разрезаем на 5-6 крупных долек и выкладываем поверх картофеля.

Похожие рецепты

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

Добавим лук, нарезанный четвертькольцами. Перемешиваем и обжариваем с мясом до прозрачности.

Шаг 5

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

Очищенный картофель нарезаем на 3-4 части и выкладываем поверх помидоров.

Шаг 1

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

В казане или толстостенной кастрюле разогреваем топленое масло, выкладываем мясо, нарезанное на кусочки среднего размера. Обжариваем до подрумянивания.

Шаг 8

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

Мелко нарезаем зелень петрушки. Выкладываем бастырму на блюдо.

Шаг 3

Кнопка и Перевод "кнопка" на французский

Морковь нарезаем на крупные кусочки и добавляем к мясу с луком. Солим и обжариваем, часто помешивая минут 10. Затем добавим все специи, перемешаем и обжариваем еще минуту-полторы.

Выпечка:  Рецепт корейских хоттоки блинов хотток
Оцените статью
ДомоПёк.ру
Добавить комментарий